เรื่องเชิงวิชาการ

แสดง #
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สมาคมพยาบาลโรคไต จัดงานประชุมวิชาการ Dialysis Review for Nurses ปี 2561 Administrator 563
สมาคมพยาบาลโรคไต จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Holistic Care for Renal Replacement Therapy ปี 2561 Administrator 244
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ 2561 Administrator 182
โรงพยาบาลราชวิถี ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรฯ รุ่นที่ 53 ประจำปี 2561 Administrator 47
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Holistic Care for Renal Replacement Therapy Administrator 94
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประกาศการสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม ประจำปี 2561 Administrator 157
หน่วยไต และไตเทียม รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดอบรมฯ รุ่นที่ 10 Administrator 6389
สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ร่วมกับสมาคมโรคไต และสมาคมพยาบาลโรคไต จัดประชุมวิชาการ ฯ Administrator 2358
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการฯ CNC2017 Administrator 939
สภาการพยาบาล ขอเชิญร่วมประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ ฯ Administrator 977
ประชุมใหญ่วิชาการสามัญประจำปี 2560 เรื่อง Dialysis in a Changing World Administrator 1245
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดอบรมหลักสูตร ฯ รุ่นที่ 9 Administrator 1823
เปิดอบรม HD และ CAPD เชียงใหม่ ปี 2560 Administrator 1399
การประชุมวิชาการ Quality Improving in CAPD and Hemodialysis by Intervention Nephrology (QIN 2016) Administrator 2988
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมพยาบาลโรคไตจัดการสอบพยาบาลไตเทียม ปี 2560 Administrator 4454
โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ เชิญร่วมประชุมวิชาการ ปี 2560 Administrator 5510
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดประชุมวิชาการ ปี 2559 Administrator 4156
ประกาศสรรหาและเลือกตั้ง นายกสมาคมพยาบาลโรคไต Administrator 419
แนะนำหลักสูตร NP RRT - Hemo รุ่น 3 - 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสมุทรปราการ และสถาบันบาราศนราดูร Administrator 2203
โครงการประชุมวิชาการ ฯ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2559 Administrator 1084
สมาคมพยาบาลโรคไต จัดการประชุมวิชาการใหญ่ สามัญประจำปี 2559 Administrator 3325
โรงพยาบาลราชวิถีประกาศรับสมัครอบรม ฯ ประจำปี 2559 Administrator 4845
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัครอบรม ปี 59 Administrator 5489
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเปิดรับสมัครพยาบาลอบรมเวชปฏิบัติ HD มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 7 Administrator 3831
ร.พ.ภูมิพลเปิดอบรมหลักสูตรฯ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 Administrator 3355
เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต ฯ ครั้งที่ 2 Administrator 3574
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จัดอบรม หลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางประจำปี 2559 Administrator 4251
กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น Administrator 1968
เชิญโรงพยาบาล ที่ได้ร่วมทำประชาพิจารณ์ข้อเสนอแนะในการทำ HD และ CAPD Administrator 1041
ประชุมวิชาการสัญจร เชียงใหม่ ครั้งที่ 3 Administrator 2268
สมาคมพยาบาลโรคไต จัดการประชุมวิชาการใหญ่ สามัญประจำปี 2558 Administrator 4589
ร.พ. ภูมิพล เปิดรับสมัครอบรมฯ รุ่นที่ 3 ปี 58 Administrator 8010
เปิดรับสมัครสอบพยาบาลไตเทียมเพื่อรับประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม ปี 2558 Administrator 9408
ประชุมวิชาการ สัญจร ปี 57 ครั้งที่ 1 ขอนแก่น Administrator 3268
รับสมัครอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง ฯ เชียงใหม่ รุ่นที่ 4 Administrator 2716
ประชุมวิชาการ สำหรับพยาบาลโรคไต ประจำปี 2557 Administrator 2460
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเป็นผู้เชี่ยวชาญพยาบาลไตเทียม พ.ศ. 2557 Administrator 4886
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการใหญ่ สามัญประจำปี 2557 Administrator 2154
เชิญร่วมประชุมวิชาการใหญ่สามัญประจำปี 2557 * Update Administrator 2322
ประกาศรับสมัครพยาบาลเข้าอบรม หลักสูตรเฉพาะทางสาขา การพยาบาลการบาบัดทดแทนไต (การล้างทางช่องท้องและการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) เชียงใหม่ 57 webmaster 5313