สมาคมพยาบาลโรคไต

พิมพ์

รายชื่อคณะกรรมการ และอนุกรรมการสมาคม ฯ 59 - 61

เขียนโดย Administrator. Posted in ชมรมพยาบาลโรคไต

รายชื่อคณะกรรมการ และอนุกรรมการสมาคมพยาบาลโรคไตวาระ 1 ต.ค.2559- 30 ก.ย.2561

คณะกรรมการบริหาร

นายกสมาคม

นางดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์ 

อุปนายกสมาคมคนที่1

นางสุชาดา บุญแก้ว 

อุปนายกสมาคมคนที2

นางพรพรรณ ชคัคธาดา 

กรรมการฝ่ายวิชาการ

นางสาวนันทา มหัธนันท์

กรรมการทะเบียน

นางสาวสุรัชนี จงกิตตินฤกร

กรรมการเหรัญญิก

นางสาวผกาภรณ์ อัศวพจนมณี

กรรมการประชาสัมพันธ์

นางนันทนา ชปิลเลส

กรรมการปฏิคม

นางสาวแสงทิพย์ สูคีรี

กรรมการวิเทศสัมพันธ์

นางณพร นันทวิสิทธิ์

กรรมการผู้แทนภาคเหนือ

นางสุชาดา บุญแก้ว 

กรรมการผู้แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์ 

กรรมการผู้แทนภาคตะวันออก

นาวาตรีโกวิท พุ่มไสว 

กรรมการผู้แทนภาคใต้

นางสุภร บุษปวนิช 

กรรมการและเลขานุการ

น.ส.นิภา อัยยสานนท์

คณะที่ปรึกษา

ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ

นางเสาวนีย์ สกลนุรักษ์ 

นางศิริรัตน์ ธนะสมบูรณ์ 

นางกิติมา จันทร์โอ 

น.ส.สมรัก รอดพ่าย 

นางเบญจพร ลีละวัฒน์ 

พันเอกหญิง อัจฉรา บุญกาญจน์ 

พันตำรวจเอกหญิง ฉัตรสุดา เอื้อมานะพงษ์

คณะอนุกรรมการ

ฝ่ายทะเบียน

นางจารุณี ชาครานนท์

ฝ่ายเหรัญญิก

นางดวงใจ วัฒนศัพท์

ฝ่ายปฏิคม

น.ส.วลัย พละสวัสดิ์

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

น.ส.ปิ่นแก้ว กล้ายประยงค์ 

น.ส.อาภัสรา อรัญวัฒน์

น.ส.เสาวรส ปริญญะจิตตะ 

นาวาอากาศเอกหญิงสิริกร ขุนพรหม 

พันตำรวจเอกหญิงนพมาศ ขำสมบัติ 

น.ส.ปิยาภรณ์ โทวันนัง 

นางทัศนา นิลพัฒน์ 

นางสุนทรี เพิ่มพูลสวัสดิ์

นางผ่องใส เวียงนนท์ 

นายพงษ์พันธ์ จันทฑีโร

นางสาวปวีณา สิงห์ทิศ

นาวาอากาศโทหญิงพนิดา ชื่นมีศรี

ผู้ช่วยเลขานุการ

น.ส.กนิษฐา จันทรคณา

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.
  • No comments found