• prince palace banner 62 2
พิมพ์

เชิญโรงพยาบาล ที่ได้ร่วมทำประชาพิจารณ์ข้อเสนอแนะในการทำ HD และ CAPD

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

llogoขอเชิญโรงพยาบาล ที่ได้ร่วมทำประชาพิจารณ์ข้อเสนอแนะในการทำ HD และ CAPD ตามรายชื่อที่แนบ ส่งตัวแทนเข้ารับหนังสือฉบับพิมพ์มาตรฐานได้ที่โต๊ะทะเบียน งานประชุมวิชาการ 6-7 มิ.ย. 58 นี้

- ใบมอบฉันทะ  new icon

ประชาพิจารณ์ข้อเสนอแนะในการทำ HD
ประชาพิจารณ์ข้อเสนอแนะในการทำ CAPD

Comment (0) Hits: 1692
พิมพ์

เปิดอบรมหลักสูตร เฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 7

เขียนโดย webmaster. Posted in News

logo mdหน่วยไต และไตเทียม งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และแพทยศาสตร์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร เฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต ( การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ) Program of Nurse Practitioner in Renal Replacement Therapy (Hemodialysis) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 16 ตุลาคม 2558

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ฯ รุ่นที่ 7  new icon

Comment (0) Hits: 4536
พิมพ์

ประชุมวิชาการสัญจร เชียงใหม่ ครั้งที่ 3

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

logo Neh     med logo  
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญเข้าร่วม ประชุมวิชาการ “Nephrology
สัญจรครั้งที่ 3 Common Renal Problems for Internists” วันที่ 2-3 เมษายน 2558

- จดหมายถึง ผอ.
- หนังสือตอบรับ
- หนังสือเชิญร่วมประชุม

Comment (0) Hits: 2922
พิมพ์

สมาคมพยาบาลโรคไต จัดการประชุมวิชาการใหญ่ สามัญประจำปี 2558

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

llogoสมาคมพยาบาลโรคไต จัดการประชุมวิชาการใหญ่ สามัญประจำปี 2558 เรื่อง Holistic Nursing care for ESRD วันที่ 6-7 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง สร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง และขอเชิญส่งเรื่องและบทความ หรืองานคุณภาพ เข้าร่วมนำเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอผลงาน จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน โดยให้ส่งเรื่องมาที่ tnnanurse@gmail.com ภายใน 30 เม.ย.58 สำหรับคะแนนการศึกษาต่อเนื่องอยู่ในระหว่างดำเนินการ

- จดหมายเชิญประชุม
- รายละเอียดงานประชุม (Agenda)
- ใบสมัคร

Comment (0) Hits: 5308
พิมพ์

ประกาศรับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต ฯ โรงพยาบาลราชวิถี ปี 58

เขียนโดย Administrator. Posted in News

rajvitee logoประกาศรับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) โรงพยาบาลราชวิถี ปีการศึกษา 2558

บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ 
- ใบสมัคร
- กำหนดการสมัคร และสอบคัดเลือก
- คุณสมบัติ ผู้สมัคร 
- รายละเอียดหลักสูตร ฯ 

 

Comment (0) Hits: 10775
พิมพ์

รพ.รามาธิบดี ประกาศรับสมัครพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติบำบัดทดแทนไต ปี 58

เขียนโดย Administrator. Posted in News

rama logoประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการรับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตร พยาบาลเวชปฏิบัติบำบัดทดแทนไต และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2558

- รายละเอียดการสมัคร

Comment (0) Hits: 7661